Adatkezelési tájékoztató

A Zemplén, Te gyönyörű! című online fotópályázat a Zempléni településszövetség tagtelepülésein élő 10-14 éves korú gyermekek részére, mely a fotopalyazat.ztsz.hu weboldalon történik 2022.május 9 - 2022.június 20-ig a Magyar Falu pályázati támogatás keretében

1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Zempléni Településszövetség

Székhelye: Bodrogkeresztúr, Kossuth út 55.

Adószáma: 18416259-1-05

Felelős vezető: Májer József elnök

e-mail: info@ztsz.hu

2. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

2.1      Pályázói regisztráció

Adatkezelő a „Zemplén, Te gyönyörű” online fotópályázatot hirdet meg és bonyolít le a Magyar Falu Pályázat által támogatott projekt keretében 10-14 éves gyermekek, diákok (továbbiakban Pályázók) részére. A pályázatra érkező pályaműveket: fotókat a résztvevő gyermekek a fotopalyazat.ztsz.hu weboldalra (továbbiakban weboldal) töltik fel, küldik be.

A pályázat időtartama: 2022.május 9- 2022. június 12-ig tart. Eredményhirdetés 2022.június 20.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az adatkezelés céljának meghiúsulása, pályázaton való nevezés ellehetetlenülése.

KEZELT ADATOK KÖREADATKEZELÉS CÉLJAADATKEZELÉS JOGALAPJAADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
pályázó neve, e-mail címe, telefonszáma, a pályázó gyermekek fotói, város, iskola, jelszó

 

A Településszövetség által szervezett fotópályázat (továbbiakban: pályázat) lebonyolítása, pályázói regisztrációGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás. Amennyiben az érintett kiskorú a hozzájárulás megadására a törvényes képviselője jogosult.A fotópályázat lezárultáig, de legkésőbb az eredményhirdetést és kiállítást követő 6. hónapig.
törvényes képviselő neve, e-mail címea szülői (törvényes) felügyeletet gyakorló́ személy beazonosítása, hozzájárulásának rögzítése
Díjazottak képmásaA pályázat teljesítésének igazolása, illetve az Adatkezelő tevékenységének, céljainak, valamint az Pályázat népszerűsítése, megismertetése

 

A pályázók a weboldalon történő regisztrációt követően vehetnek részt. A regisztráció során a Pályázó nevét, korcsoportját, e-mail címét, valamint szülő/diák/tanár telefonszámát fel kell tüntetni. Kizárólag online regisztrációval, digitális formátumban küldhetnek a Pályázók fotókat a pályázat időtartama alatt. (maximum 5 fotót/hét Pályázó. Egy pályázó akár 4 héten is beküldhet fotókat).

2.1.1      Szülői hozzájárulás

Az Érintett által megadott, törvényes képviselő elektronikus levelezési címére automatikusan, e-mail útján kiküldésre kerül egy szülői (törvényes felügyelet gyakorlói) tájékoztató levél, amely tartalmaz egy regisztrációt jóváhagyó linket. A jelentkezés jóváhagyását a linkre kattintva lehet megtenni (azt megerősíteni). Enélkül a kiskorú nevében vagy általa elvégzett Regisztráció és Jelentkezés nem érvényes.

2.2      Pályaművek elbírálása

A beérkezett pályaművek közül társadalmi zsűri választja ki az általa legjobbnak tartott fotókat. A döntőbe jutott fotók közül a legtöbb szavazatot elért képek sorrendjét, rangsorát Adatkezelő a saját – weboldalán - Facebook oldalán teszi közzé. A legtöbb szavazatot kapott fotók készítői lesznek a pályázat helyezett versenyzői a kapott szavazatok sorrendjében.

2.3      Eredményhirdetés és közzététel

Az Adatkezelő által szervezett pályázat eredményhirdetésének publikálása, a pályázat céljaként megjelölt, a Zempléni települések épített örökségeit, természeti értékeit vagy az egyes településeken készült életképekről készült legjobbnak ítélt fotók közül kiállítást rendez 2022. augusztus 13-án, melyre meghívást kapnak a díjazott fotókat készítő gyermekek is.

2.4      Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

2.5      A személyes adatok címzettjei

A pályázat a Magyar Falu Pályázat által támogatott projekt keretében kerül lebonyolításra, annak ellenőrzésével és elszámolásával összefüggésben az adatok továbbításra kerülnek az ellenőrzésben és elszámolásban érintett - támogatási szerződésben és jogszabályokban - meghatározott szervezetek felé. Az Adatkezelő ezen kívül az adatokat harmadik országba nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály.

Adatkezelővel kapcsolatban álló adatfeldolgozók, akik részt vesznek az adatkezelésben:

AdatfeldolgozóAdatfeldolgozás célja
Finetune Kft.
3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 1. 2. em. 1.
hello@finetune.hu
Weboldal működtetése, technikai háttér biztosítása
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
tarhely.eu
Tárhelyszolgáltatás

 

3. Adatbiztonság

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Weboldalán és az adatkezelés során olyan biztonsági megoldásokat alkalmaz, amellyel garantálható a személyes adatok biztonsága.

4. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

4.1      A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy Adatkezelő

 • milyen személyes adatait;
 • milyen jogalapon;
 • milyen adatkezelési cél teljesítése érdekében;
 • mennyi ideig kezeli;
 • továbbá, hogy Adatkezelő kinek, mikor, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai;
 • alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képző személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első̋ alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

4.2      A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, Adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

4.3      A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű̋ jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

 • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

4.4      A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben Adatkezelő kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.5      A törléshez való jog

Az érintett személy írásban kérheti Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha Adatkezelő a személyes adatok további tárolására jogszabály kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségen értesíti az érintettet.

4.6      Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés a GDPR szerinti hozzájáruláson vagy szerződésen, mint jogalapon alapszik és az adatkezelés automatizált módon történik.

4.7      Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket, akkor panaszt nyújthat be a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A Hatóság székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.